Awtoulag meýdançasynda awtoulag mikro wyklýuçatelleri ulanylýar, kiçi wyklýuçateller uly rol oýnaýar

Emeli intellekt jemgyýetiniň döremegi bilen, bu az energiýa sarp edilişiniň we gysga möhletli energiýa sarp edilişiniň elektrik energiýasy pudagynda täze bir aýratynlyga öwrülendigini aňladar.Soň bolsa, faza enjamlaşdyrylan bolsa, az energiýa sarp ediş, gyssagly güýç we ters we öňe sürmek funksiýalaryna ýetmek üçin funksiýalaryna eýe bolmak üçin mikro wyklýuçatel gerek.Şeýlelik bilen awtoulag mikro wyklýuçateli awtoulag meýdançasynda doly ulanylsa, bu nähili täsir edip biler?
Ilki bilen, energiýanyň sarp edilişi az bolup, awtoulagyň energiýa sarp edilişiniň has tygşytly bolmagyny üpjün edýär
Adam esasly awtoulag ulanylyşynyň esasynda, köp energiýa sarp etmek we haýal ses bermek ýaly meseleler köne awtoulaglaryň ýüze çykmasydyr.Soňra emeli intellekt döwründe pes energiýa sarp edilişi, duýgur jogap we ýokary howpsuzlyk faktory awtoulag ösüşiniň merkezidir.Şeýlelik bilen awtoulagda mikro wyklýuçatel ulanylsa, onuň nähili roly bar?Elbetde, pes energiýa sarp edilişi, gysga sapakly dolandyryşyň has takyk we täsirli bolmagy üçin awtoulagyň energiýa sarp edilişiniň has tygşytly bolmagyny üpjün edýär.

HTB1TfmwlznD8KJj
Ikinjiden, mikro-awtomat wyklýuçatel üçin ýokary hilli markalary saýlamak has kepillendirilýär
Awtoulag mikro wyklýuçatellerini saýlamak üçin köp mukdarda awtoulag satyn almak üçin uly markalar we oňat üpjünçilikli kompaniýalar saýlanar.Hil gözegçiliginde-de, materiallary ulanmakda-da has gowy howpsuzlygyň çäginde bolmagy kepillendirilip bilner.Şunuň bilen baglylykda, “Yueqing Tongda” enjamlar zawody, mikro-awtoulag wyklýuçatellerini öndürmekde çig malyň dizaýnynda, önümçiliginde we ulanylmagynda belli bir artykmaçlyga eýedir, bu köp kompaniýanyň şereketiň mikro-awtomat wyklýuçatellerini saýlamagynyň esasy sebäbi.
Şonuň üçin awtoulag mikro wyklýuçatelleriniň bahasyny dogry tanamak diňe bir sarp edijiler tarapyndan ykrar edilen wyklýuçateliň özi däl, has möhümi, ösüp barýan ugurlarda ulanylýan sarp ediş serişdeleri kärhanany ösdürmegiň esasy we möhüm ugry bolup durýar.Sarp edijileriň bu iş görnüşini saýlamagynyň esasy sebäpleri.


Iş wagty: 20-2022-nji mart